Lokallagsprogram for valgperioden 2023-2027

Rull videre ned for å lese programmet her uten å laste ned.

"
Utenforskap, mangfold og bærekraftsmål

Partiet Sentrum setter mennesker og bærekraft først. Vi bygger vår politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Vi ønsker en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter og behov.

Vi er blokkuavhengige og livssynsåpne. Vi vil ha et rettferdig samfunn med plass til alle. Mennesker er en ressurs og mangfold en styrke.

 

Sammen med klimaendringene, er voksende utenforskap vår tids største samfunns- og bærekraftsutfordring. Det gir fravær av håp og mangel på muligheter til å endre egen situasjon. Samfunnet mister verdifulle ressurser.

Partiet Sentrum vil stå opp mot all diskriminering. Kampen mot utenforskap, for like rettigheter og muligheter for alle, er vår sak nummer en.

 

Fellesskap, inkludering og like muligheter for alle

Partiet Sentrum fremmer verdien av mangfold. Alle mennesker har behov for anerkjennelse, respekt og tilhørighet. Samfunnet må bygge på styrken av at vi er forskjellige, har ulike evner og egenskaper.

 

Fellesskapet må være et rom der alle kan være seg selv. Vi vil sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for å leve livet sitt. Å skape god livskvalitet for alle handler grunnleggende om menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

 

PS vil:

 

 • øke kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter.
 • at kommunen skal nedsette flerkulturelt råd etter modell av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal blant annet involvere nasjonale minoriteter.
 • at kommunen utarbeider lokale/regionale LHBT+ (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) handlingsplaner med konkrete tiltak og midler som følger disse.
 • forebygge digitalt utenforskap gjennom gratis opplæring i grunnleggende digital kompetanse for de som trenger det.
 • sikre at de som ikke kan benytte seg av digitale tjenester gis mulighet for fysiske møter for å få utført tjenester.
 • styrke nærdemokrati og medborgerskap, der private, ideelle og frivillige aktører får være en likeverdig del av løsningen i samskaping med det offentlige

 

Et inkluderende arbeidsliv

Arbeidslivet har stort behov for arbeidskraft og arbeidsledigheten er lav. Samtidig står over 660 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Asker kommune har mye å tjene på å investere mer i at flere mennesker som er en del av arbeidskraftreserven får bli en del av arbeidslivet.

 

Sentrum mener at utdanningssystemet må baseres på en likeverdighet mellom det yrkesfaglige og det akademiske utdanningsløpet. Det vil bidra til større mestringsfølelse hos flere og større grad av gjennomføring, og være et positivt bidrag med tanke på unge som sliter med psykiske helseplager. Det er en spesiell utfordring at grunnskolen prioriterer å forberede elevene mest for det studiespesialiserende løpet.

 

En strategi som fremmer livslang læring er avhengig av at utdanningssystemet har gode ordninger og systemer for dette, og at det samtidig er god forståelse og verdsetting av læringen som skjer utenfor den formelle utdanningen.


PS vil:

 

 • sikre at arbeidsgivere får informasjon om støtteordninger i Nav
 • sikre gode rammer i budsjettene for BPA og funksjonsassistanse
 • bidra til samskaping mellom Nav, kommune og arbeidsliv med sikte på å tilby kvalifiserende tiltak som treffer kommunens kompetansebehov i arbeidslivet
 • samarbeide med private, ideelle og frivillige aktører som bidrar i arbeidsinkludering
 • samarbeide på tvers av sektorer for å effektivisere rehabiliteringsprosesser i etterkant av institusjonsopphold
 • legge til rette for at flere eldre (som mottar pensjon) kan jobbe
 • ha en småjobbsentral for unge
 • ha en småjobbsentral for mennesker som sliter med rusutfordringer
 • arbeide for at kommunen bidrar mer som arbeidsgiver i arbeidsinkluderingen (Oslo kommune foregangskommune)
 • sikre tilbud om kurs i bedriftsetablering
 • legge til rette for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • sikre tilgang til nok lærlingeplasser
 • stimulere til et mangfold i skole- og opplæringstilbudet, særlig med tanke på praktisk kunnskap og ferdigheter, slik at flere unge fullfører skoleløpet.
 • Legge til rette for at privatskoler (tidl. Friskoler) kan få være et supplement til det offentlige skoletilbudet

Bekjempe rasisme

Rasisme skaper avmaktsfølelse, kan gi negative helseeffekter og hemme skoleprestasjoner, videre utdanning og arbeidsmuligheter. Lokalmiljø, sivilsamfunn og arbeidsliv må arbeide med å fjerne all trakassering. Eksempelvis medfører diskriminering i ansettelsesprosesser at kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn har vanskeligere for å komme seg inn i arbeidslivet. Det utfordrer grunnleggende likhetsidealer i det norske samfunnet og må tas alvorlig. 

 

PS vil:

 • bryte ned barrierer som gjør at ikke alle har like god tilgang til mulighetene i samfunnet.
 • at lokale politikere skal ha mot til å påpeke rasisme der det skjer, og bruke sin makt og innflytelse til å motarbeide den.
 • en handlingsplan mot rasisme i Asker på tvers av utdanning, arbeidsliv og sivilsamfunn.

Et funksjonsfremmende samfunn

Partiet Sentrum arbeider for et funksjonsfremmende og universelt samfunn. Alle mennesker skal få bidra med sine ressurser. Vi vil ha et arbeidsliv hvor alle kan delta i et mangfoldig fellesskap.

 

Vi vil gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Et tydelig lovverk som sikrer pårørende og omsorgspersoner rett på omsorgsstønad må på plass, frem til så er skjedd, må kommunen være tydelig på lokal praksis.

 

Partiet Sentrum vil kjempe for å få CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne) inn i menneskerettighetsloven. Frem til det er gjort nasjonalt, vil vi legge disse rettighetene til grunn lokalt. Vi vil at alle skal ha like gode og reelle muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Retten til å bestemme over eget liv skal styrkes.

 

PS vil:

 • at flere med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet for et arbeid som oppleves meningsfullt, for arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud.
 • at kommunen utarbeider konkrete planer for universell utforming av alle kommunale bygg og årlig følger opp dette i budsjettbehandlingen.
 • at barnehager og skoler settes i stand til å sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • sørge for at brukerstyrt personlig assistent (BPA) blir et reelt likestillingsverktøy for alle som har et assistansebehov i både barnehage/skole, i jobb, i hjemmet og under fritidsaktivitet.
 • at pårørende og omsorgspersoner som yter særlig tyngende omsorgs- og pleieoppgaver, som ellers måtte ha vært utført av kommunen, har rett til omsorgsstønad.
 • ha ledsagerbevis uten aldersgrense, gyldig i både offentlig og privat sammenheng
 • ha universelt utformede lekeplasser, barnehager, skoler og andre offentlige bygg.
 • sikre rettigheter til alle med nedsatt funksjonsevne gjennom å gjøre CRPD til lokal praksis i kommunen.

Redusere fattigdom og økonomisk utenforskap

Et økende antall barn vokser opp i vedvarende lavinntekt i Norge. Fattigdom begrenser valgmuligheter og innflytelse på livssituasjon og samfunnsdeltakelse.

Lave inntektsmuligheter øker belastningen på familieliv, relasjoner og helsesituasjon. Dårlige og dyre utleieboliger, økt prisvekst og høye strømpriser forsterker vanskelighetene og medfører flere “nyfattige.”

Manglende tilknytning til arbeidslivet er hovedårsaken til fattigdom. Å sørge for at flest mulig er i arbeid og har en bærekraftig inntekt er det viktigste virkemidlet for å få mennesker ut av lavinntekt.

 PS vil:

 • jobbe for å redusere antall husholdninger med vedvarende lavinntekt
 • lovfeste kommunale planer for å forebygge og bekjempe barnefattigdom
 • holde verdier i egen bolig konsekvent utenfor beregning av sosialhjelp
 • at de som trenger det skal gis bistand til ferie og fritidsaktiviteter
 • øke innsatsen overfor unge som verken er i utdanning eller arbeid

 

Flyktninger får ta i bruk sine ressurser og kjenner seg trygge

Partiet Sentrum vil aktivt jobbe for en ansvarlig og respektfull flyktningepolitikk, både i praktisk politikk og i retorikk. Flyktninger kommer fra utrygghet, og skal føle seg trygge i norske lokalsamfunn.

 

Felles språk er den viktigste forutsetningen for menneskelig kontakt, vennskap, kulturforståelse, skolegang og arbeidsliv. For fullverdig deltakelse i arbeidslivet er det avgjørende med norskopplæring på arbeidsplasser, voksenopplæring samt muligheter for videregående skole og høyere utdanning.

 

Likeverdig deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter skaper felles forståelse av samfunnets verdier og er inkluderende.

 

PS vil:

 • tilpasse opplæring og innføring i norsk og samfunnskunnskap for alle flyktninger, også etter endt introduksjonsprogram for de som trenger det
 • gi kulturtilpassede introduksjonsmoduler og foreldreveiledning på morsmål
 • ha tilgjengelige barnehageplasser med løpende opptak
 • tilby arbeidskvalifiserende kurs med kort vei til arbeidsmarkedet
 • opprette mentorordning med veiledning i hverdagslivet, gjerne i samarbeid med lokale organisasjoner
 • sikre egnede boforhold som fremmer integrering
 • sikre god helsehjelp uavhengig av oppholdsstatus
 • skape samarbeidsarenaer mellom offentlige, private, ideelle og frivillige aktører som arbeider for flyktningers velferd i Asker
Klima, miljø, nærings- og lokalutvikling

Partiet Sentrum ønsker en forsterket klimainnsats som tar klimautfordringene på alvor. Vi vil at forpliktende mål skal vedtas sammen med virkemidler som kan hjelpe oss å nå dem.

Kommunens planer må være helhetlige og realistiske med strategiske styringsmål. De faktiske rammebetingelsene danner grunnlaget for valg og prioriteringer som må tas for å levere bærekraftige tjenester.

 

Norge kan unngå kraftmangel i nær fremtid, og vi kan fortsatt ha overskuddsproduksjon i 2030. Energieffektivisering, lokal energiproduksjon og energilagring i bygg kan gi betydelige bidrag til kraftbalansen, og er tilnærmet konfliktfri sammenlignet med utbygging av ny kraftproduksjon.

 

Asker kommune skal være en foregangskommune for å nå bærekraftsmålene.

PS vil:

 • at kommunen har en forpliktende klimaplan med tallfestet utslippskutt
 • at bærekraftsmålene skal danne rammen for kommuneplanen fram mot 2030
 • at kommunen utarbeider arealregnskap og naturregnskap som grunnlag for beslutning i arealbruk og planarbeid
 • bidra til rene vannveier, slik at ikke havet blir endepunkt for forurensning
 • at kommunen optimaliserer utnyttelsen av eksisterende bygg og at det alltid skal vurdere gjenbruk/rehabilitering av bygg før det fattes nye, store investeringsbeslutninger
 • at ved kommunale nybygg og renoveringer skal energiøkonomisering og fornybar energiproduksjon være sentralt
 • utvikle en strategi for solkraft på bygg, som omtaler innpassing i kraftmarkedet,

byggesaksbehandling, og fremtidige krav om solkraft på nye og rehabiliterte

bygg. Strategien må ses i sammenheng med oppgradering av eksisterende

bygg, og legge til rette for områdeløsninger med utstrakt deling av

lokalprodusert strøm og energilagring, samt økning eller fjerning av

terskelverdier på anleggsstørrelse. Det må kartlegges og utredes barrierer for

solkraft på bygg og konsekvenser for kraftnettet

 • at universell tilgjengelighet skal hensyntas i all arealplanlegging

 

 

Grønn næringspolitikk

Næringspolitikken skal stimulere til økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og et godt handels- og servicetilbud til kommunens innbyggere og tilreisende. Det må satses på nyskapende, grønn næringspolitikk for å oppnå det nasjonale målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for næringslivet.

Fram mot 2030 skal Asker kommune redusere klima- og miljøfotavtrykket vesentlig fra innkjøp og bruk av varer og tjenester. Kommunen har, som en betydelig innkjøper, mulighet til å legge føringer for sirkulære og miljøvennlige løsninger. Tydelige målsettinger om klimaavtrykk og utslippsnivå vil gi gode insentiv for leverandører og tilbydere.

PS vil:

 • gjøre det enklere for mindre, lokale bedrifter å kunne konkurrere om leveranser til kommunen
 • at samarbeidet med ulike næringsforeninger og senterforeninger styrkes
 • at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å styrke et bærekraftig næringsliv.
 • at kommunen vedtar en grønn vekst- og utviklingsstrategi.
 • gjøre kommunen attraktiv for nyetableringer gjennom effektive og raske planprosesser.
 • at dialog og samarbeid med næringslivet er forankret i kommunens administrative og politisk ledelse.
 • at kommunen skal benytte reguleringsplaner og andre tiltak for å stimulere private utbyggere til energieffektivisering og å etablere nye fornybare energikilder.
 • at bærekraft og innovasjon skal vektlegges for kommunale innkjøp og i tjenesteanbud.

 

Sirkulærøkonomi

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. For å nå målene om lavutslippsøkonomi og et bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster må ressurser brukes effektivt for å gi samfunnet høyest mulig verdi og gi lengst mulig nytte. Dette kan oppnås gjennom design for forlenget levetid, økt gjenbruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.

 

Utvikling mot en sirkulær økonomi vil gi grunnlag for økt konkurransekraft i etablerte virksomheter samtidig som det skapes nye lokale næringsvirksomheter og arbeidsplasser.

 

PS vil:

 • at kommunen skal ha en handlingsplan for sirkulær økonomi og gjenbruk.
 • at kommunen stimulerer til utlånsordninger (BUA) og tilbyr møteplasser for lokalt samarbeid som bygger opp under sirkulærøkonomi og utvikling av klimavennlig og bærekraftig næringsliv.
 • gjennomføre tiltak rettet mot ansatte, skoler og barnehager for å stimulere til økt kildesortering, gjenbruk og reparasjon.
 • at kommunens innkjøpsregler gir rom for å anskaffe brukte møbler og utstyr samt gir mulighet for nyetablerte gründerbedrifter med særlige innovative løsninger å delta i anbud og tjenesteleveranser.
 • bidra til systematisk arbeid for å redusere matsvinn og øke interessen for lokal mat
 • legge til rette for resirkulering og deponering nært folk

Samferdsel

Partiet Sentrum vil øke satsingen på utvikling av gang- og sykkelveier, universell utforming av kollektivtransport og muligheter for å komme seg rundt i kommunen med el-bil. Vi vil arbeide for at prisene på kollektivreiser skal holdes på et nivå som gir alle muligheten til å reise kollektivt.

PS vil:

 • prioritere bærekraftig, trafikksikker og menneskevennlig by- og tettstedsutvikling
 • bruke offentlige innkjøp til å fremme bruk av nullutslippsteknologi innen transport.
 • at fotgjengere, syklister og kollektivt skal ha hovedprioriteten i utvikling av bybildet
 • legge til rette for nødvendig utbygging av ladestasjoner for el-kjøretøy
 • arbeide for å redusere støy fra E18 i samarbeid med relevante aktører
Trygg ledelse og samarbeid for å nå målene

Asker er en veldrevet kommune, det skal den være også i fremtiden. Da trenger vi en ansvarlig økonomistyring og en trygg forvaltning av fellesskapets midler. For å møte morgendagens utfordringer innen velferden og omstillingen i næringslivet trengs samarbeid på tvers av frivillig, ideell, privat og offentlig sektor.

 

PS vil:

 • at kommunen i større grad tar i bruk innovative anskaffelser
 • at Asker kommune skal være en attraktiv kommune for unge i etableringsfasen
 • at kommunen utvikler en boligpolitikk som sikrer at unge, voksne og eldre kan bo og leve i Asker
 • effektiv administrasjon som samarbeider med privat, frivillig og ideell sektor for å nå målene
 • sikre en bærekraftig stedsutvikling ved å ta vare på etablerte tettsteder og begrense veksten i Gamle Asker
 • store beslutninger tas i dialog med de som treffes av vedtaket (samskaping og medborgerskap)
 • samarbeide med tillitsvalgte i arbeidsgiverpolitikken
 • sikre likebehandling av private, ideelle og frivillige aktører som leverer tjenester i samarbeid med, eller på oppdrag for kommunen.
 • legge til rette for sosiale entreprenører får mulighet til å bidra i sosiale innovasjonsprosesser
Oppvekst og utdanning

Det viktigste vi gjør som lokalsamfunn er å sørge for at alle barn og unge har et trygt og godt oppvekstmiljø med lik rett til god omsorg, helsetjenester, gode og trygge boforhold, deltakelse i lek, fritidsaktiviteter og en inkluderende og god utdanning.

 

Alle familieformer skal oppleve valgmulighet for organisering av familielivet. Foreldre og foresatte har hovedansvaret for omsorg for og oppdragelse av barn og unge.

 

PS vil:

 • Sikre helsefremmende og forebyggende kommunale tjenester, herunder foreldrestøttende tiltak.
 • Sikre at utsatte barn og familier får koordinerte og helhetlige tjenester.

 

Mestring, utdanning og livslang læring

Alle barn og unge har lik rett til å utvikle seg og lik rett til utdanning. Vi vil sikre en inkluderende og rettferdig utdanning som fremmer muligheter for livslang læring for alle.

Sentrum vil sikre at alle elever, lærlinger og studenter, fra 1. klasse til høyere utdanning, tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. I det ligger blant annet å fremme menneskerettigheter, likestilling, og en freds- og ikkevoldskultur, både i barn og unges egen skolehverdag, og som sentrale temaer i opplæringen. Barn og unge er både lokale, nasjonale og globale borgere, og må utdannes til å kjenne både rettighetene og pliktene dette borgerskapet medfører.

Vi jobber for at grupper som i dag har stort frafall i skolen, eller havner utenfor arbeidslivet etter utdanning, best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

 

Lærerne må ha rammer som gjør det mulig å ivareta elevenes behov, samtidig som flere yrkesgrupper må inn i skolen for å ivareta sårbare barn og unge.

 

PS vil:

 • At kommunen har gode systemer slik at barn og unge har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem selv. Globale miljøutfordringer og ny teknologi krever modige og kompetente unge som kan ta initiativ til endringer og være med på å utvikle nye løsninger og tankesett.
 • redusere bekymringsfullt skolefravær i grunnskolen.
 • arbeide for å tilby alternative arenaer for mestring, for elever som har behov for det.
 • sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i skolen slik at alle barn opplever en trygg og inkluderende skolehverdag, med like muligheter for faglig utbytte.
 • prioritere innkjøp av gode og universelt utformede læreverk til skolen, både til digital og til analog bruk.
 • intensivere innsatsen for å veilede ungdommer inn i utdanninger samfunnet trenger
 • individuelle opplæringsplaner skal gjenspeile elevens reelle behov, uavhengig av tilgjengelige ressurser.
 • innarbeide i skolens praksis at den leter etter og utnytter mulighetene som finnes i fagmiljøene rundt og utenfor skolen, også utenfor egen kommune og eget fylke. Spesielt viktig blir det å ha oppmerksomhet på sårbare barn og deres behov for kompetanse fra flere instanser.
 • sikre barnets stemme og foreldrenes medvirkning.
 • etablere et lag rundt eleven med tverrfaglig og tverretatlig kompetanse
 • innrette spesialundervisningen og PPT slik at den starter opp raskest mulig
 • formalisere, styrke og gi myndighet til koordinatoren for sårbare barn og ungdom som har behov for tjenester og bistand fra flere instanser

 

Barnehage og barnevern:

 • innføre løpende barnehageopptak med plassgaranti
 • utrede utvidede åpningstider i barnehager
 • tilby gratis kjernetid for barn i lavinntektsfamilier
 • styrke barnehagens omsorgs- og danningsoppgaver og lekens sentrale plass i barnehagen
 • sikre likebehandling av ideelle og private barnehager og ideelle barnevernsinstitusjoner
 • at barnehagebarn tidlig blir kjent med et mangfold av kulturbakgrunner og livssyn, primært gjennom naturlige og dagligdagse møter og samspill, men også i planlagte former
 • øke forståelsen for at barnehagens skoleforberedende oppgave ivaretas gjennom barnehagens pedagogikk, ikke ved tilpasning til skolens pedagogikk og planer
 • arbeide for et kompetansesystem for barnehagen som sikrer barnehagelærere og fagarbeidere etter- og videreutdanning.
 • at kartlegging av barnehagebarns språkferdigheter og andre forhold bare gjøres når det er nødvendig for å ivareta barnets spesielle behov
 • styrke støtte- og integreringsordninger som veileder barnefamilier med asyl- og minoritetsbakgrunn og som erfarer hindringer i å sende barn i barnehagen
 • evaluere ordninger for hjem-skole-samarbeidet og for foresattes medvirkning på ulike nivå, både i barnehage, SFO og skole.

 

Skole:

 

 • at alle skoler skal ha tilgang til en sosiallærer ressurs, og annen helse- og sosialfaglig kompetanse på daglig basis
 • redusere krav til stillesitting, teoretisk kunnskap og fokus på prestasjoner de første skoleårene, slik at alle barn kan mestre felles aktiviteter, styrke selvtillit og selvfølelse og unngå tidlige nederlag og utenforskap
 • stille krav til pedagogisk kompetanse for daglig ledelse av SFO
 • gi alle barn og ungdom rett til å gå på sin nærskole, men også evaluere ordningen i samarbeid med elever og foresatte
 • sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, og til informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • hindre frafall av elever med praktiske egenskaper og interesser gjennom mer praktisk orienterte kompetansemål, både i praktisk- estetiske fag og i tradisjonelt teoretiske fag
 • sikre et mangfold av karriererådgivere i ungdomsskolen og videregående skole, som gjenspeiler elevenes bakgrunn og behov
 • styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv med tanke på innovasjon og entreprenørskap
 • styrke tilgangen til lærlingeplasser
 • styrke yrkesfagene og yrkesfaglig retning både i ungdomsskole og videregående skole og redusere geografiske og andre barrierer for å velge yrkesfag
 • ivareta foreldres rett til å velge alternativ grunnskoleopplæring for sine barn, ved å sikre tilskudd til friskoler/ privatskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn.
 • gjennomføre flere forsøk med leksefri skole
 • at så lenge det gis lekser i skolen, skal det finnes tilbud om leksehjelp av god kvalitet, både for barne- og ungdomsskolen og videregående opplæring
 • innføre tegnspråk som valgfag på ungdomsskolen

 

Livslang læring

Teknologi og samfunn er i rask endring og vi er i større grad enn tidligere nødt til å lære oss nye ting kontinuerlig. Det er viktig å legge til rette for at også de som ikke er en del av arbeidslivet, får mulighet til å utvikle seg. Det forebygger utenforskap og skaper gode muligheter for aktiv deltakelse i samskaping og medborgerskap.

 

PS vil:

 

 • legge til rette for at alle aldersgrupper kan lære hele livet, skaffe seg kunnskap, utvikle egenskaper og holdninger.
 • Styrke muligheter for livsmestring i alle aldersgrupper.
Bolig: Rom for alle

Alle har behov for et trygt og godt sted å bo. En egnet bolig er derfor en sentral del av velferdspolitikken. Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av velferdspolitikkens pilarer.

 

Sosial bærekraft i boligpolitikken handler om å ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging. Ved å sikre nye etableringsmodeller og leieboliger i boligprosjekter, i et samspill mellom oppdragsgiver og utbygger.

 

Stadig flere har ikke mulighet til å bli eier av den boligen de trenger, til tross for at de er i full jobb med vanlig inntekt. Høye boligpriser i byene sammen med kravet til egenkapital på 15% gjør det svært vanskelig for unge å kjøpe sin første bolig. For par er selv to fulle BSU-konti langt under halvparten av den egenkapitalen som trengs for en toroms leilighet i byene.

 

At vi blir flere eldre de kommende årene krever god planlegging og dimensjonering av et variert boligtilbud for seniorer og eldre.

 

Innovasjon og utvikling må skje i samskaping på tvers av alle sektorer. Boligsosialt arbeid omfatter alt kommunene gjør for å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg bosituasjon, som bistand til å skaffe en egnet bolig, hjelp til å mestre sin boligsituasjon og til å bli integrert i samfunnet. Det boligsosiale arbeidet er for svakt lovforankret, det er derfor en fare for at arbeidet nedprioriteres opp mot andre lovpålagte oppgaver. Dårlige boforhold kan særlig for barn være starten på en marginaliseringsprosess.

 

Gode boliger og gode boområder forebygger kriminalitet og frafall i utdanning. Å satse på en sosial boligpolitikk vil lønne seg.

 

PS vil:

 • ha en handlingsplan for ung boligpolitikk, med mål om en styrket innsats for å legge til rette for at unge i etableringsfasen kan bosette seg i kommunen
 • at Asker kommune tar aktivt i bruk Husbanken som boligsosial støttespiller
 • ta i bruk virkemidler og modeller som kombinerer eie og leie
 • regulere tomter der det kan bygges mindre boenheter
 • arbeide for egnet bolig for vanskeligstilte med vekt på selvbestemmelse, involvering, minstestandard og kvalitet av bolig
 • styrke medvirkningsprosesser i det boligsosiale arbeidet i kommunene
 • videreutvikle private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling slik at flere kan sikres en stabil og trygg boform gjennom langsiktige avtaler. Det vil gi kommunene tilgang til flere kommunalt disponerte utleieboliger
 • ha en handlingsplan for en aldersvennlig boligpolitikk i Asker som sikrer valgfrihet for den enkelte og økonomisk bærekraft for kommune, utbygger og den enkelte borger
 • stimulere til nye, sosiale boformer for eldre
 • sette kommunene i stand til å investere i kommunale boliger forbeholdt barnefamilier, med kort vei til skole, barnehage, helsestasjon og kollektivtilbud
 • styrke samskaping og medborgerskap i boligpolitikken
 • sikre at sosiale møteplasser blir en del av planene, for eksempel nabolagshus
Helse og omsorg

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensiale. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Partiet Sentrum er opptatt av å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

 

 

Forebyggende helsearbeid og kampen mot ensomhet

 

Ensomhet er en av vår tids største utfordringer. Vi har som samfunn mistet mange viktige sosiale støttestrukturer, den sosiale støtten er blitt mindre. Det moderne mennesket vil være selvstendig og uavhengig av andre. Men sosial støtte fremmer god helse, og er derfor en viktig del av livet. Utilstrekkelige sosiale relasjoner er risikofaktorer for tidlig død på linje med røyking eller inaktivitet. Mange mennesker føler seg ufrivillig alene og savner nære og fortrolige de kan dele tanker og følelser med.

 

Flere storbyer i Norden har i samarbeid med ideelle og private aktører gode satsninger på nabolagshus med rom for felles aktiviteter, fellesskap og relasjoner. Asker kommune bør følge etter i denne utviklingen.

PS vil:

 

 • Verne nærskog og turområder
 • Ha trygge gang- og sykkelveier
 • Sikre åpne møteplasser i alle lokalsamfunn på tvers av generasjoner
 • Stimulere til aktive nabolagshus og innarbeide dette i alle nye, større boligprosjekter
 • Ha en handlingsplan mot ensomhet på tvers av sektorer

 

Psykisk og fysisk helsearbeid blant barn og unge

 

Når unge sliter, oppleves ikke hjelpen tilgjengelig nok. Barn møter fragmenterte tjenester og at de får svært ulik psykisk helsehjelp avhengig av hvor i landet de bor. Dette er særlig utfordrende for barn og unge med sammensatte problemer og behov for langvarig oppfølging. Det må gjøres enklere å få god hjelp tidlig. Det må etableres lavterskel psykisk helsetilbud for barn, unge og familier i alle kommuner, eller i samarbeid mellom kommuner. Barne- og ungdomspsykiatrien trenger økte ressurser for bedre kapasitet og redusert ventetid. Koordineringsinstansen i kommunen må styrkes, med tanke på å samordne hjelpetjenester til utsatte barn og unge i kommunen. Sårbare familier med sammensatte problemer skal være trygge på at det sosiale sikkerhetsnettet fungerer og fanger opp utfordringer i tide.

 

PS vil:

 • styrke opplæring i psykisk helsevett og psykisk førstehjelp
 • sikre at alle kommuner kan tilby åpne og gratis fritidstilbud til barn og unge med et særskilt fokus på de som står utenfor annen organisert fritidsaktivitet
 • ha en økonomisk forpliktende opptrappingsplan innen psykisk helse for barn, ungdom og studenter. Med fokus på både individ og samfunn, og tiltak som er helsefremmende, sykdomsforebyggende og behandlende
 • bekjempe mobbing ved å satse mer på kompetanseheving av skolens personale, øke støtten til organisasjoner som arbeider mot mobbing, etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner, samt satse mer på sosialpedagogisk rådgivning og miljøarbeidere på skoler med store læringsmiljø utfordringer
 • øke kompetansen om skolevegring blant skolens personale og kommunale tjenester
 • redusere foreldrebetaling og tilby gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt
 • innføre foreldrekurs som et tilbud til alle barnefamilier
 • sikre elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag
 • sette inn kunnskapsbaserte tiltak for å forebygge kroppspress
 • styrke helse- og sosialtjenesten i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse og sosialfaglig personell.
 • sikre innsats for tverrfaglig samarbeid i barnehager og skoler for å fange opp psykisk uhelse og fremme kontakt med hjelpeapparatet på et tidlig tidspunkt
 • sikre lavterskel og nullterskel psykiske helsetilbud i Asker
 • sikre rett kapasitet i behandlingstilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • sikre rask tilgang til hjelp for unge som sliter med spiseforstyrrelser
 • styrke helsetilbudet til unge med rusmiddelproblemer
 • sikre tilstrekkelige ressurser, riktig kompetanse og rutiner for samarbeid mellom barnevernet og helsesektoren
 • utvikle gode samarbeidsløsninger som muliggjør dialog mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten om barn og unge før og under henvisning til BUP
 • styrke samskapingsrelasjonen på tvers av alle sektorer som bidrar i forebyggende arbeid og tidlig innsats overfor barn og unge

Fastlegen er navet i helsevesenet

Fastlegene har høy arbeidsbelastning, særlig knyttet til legevakt og pasientantall. Fastlegeordningen er selve ryggraden i helsetjenesten. Den har en portvaktfunksjon, ved å sortere ut pasienter og problemstillinger som trenger utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil styrke fastlegeordningen for å gi fastlegene mer tid til hver pasient og til å holde seg faglig oppdatert.

 

PS vil:

 • bedre rammevilkårene til fastlegene.
 • sette inn tiltak som gjør det attraktivt å være fastlege i Asker i samarbeid med tillitsvalgte
 • at legevakten er integrert i fastlegejobben med kompensasjon for vaktberedskap.

Et aldersvennlig Asker

En aldersvennlig politikk legger til rette for at eldre kan leve gode liv, mestre hverdagen og få bidra så lenge det er et ønske. Helse omhandler mer enn bare kropp, og kommunen har en viktig rolle i å ivareta denne helheten når muligheten til å klare det selv svekkes.

 

PS vil:

 • fremme en aldersvennlig politikk der eldres egne ressurser i større grad tas i bruk
 • at eldre skal føle seg trygge og ha muligheter for meningsfull aktivitet og sosiale relasjoner, også gjennom et godt kulturtilbud.
 • at behov for mening, håp og tro dekkes for eldre både på institusjon og blant brukere av hjemmetjenesten.
 • at eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid.
 • redusere bruk av ufrivillig deltid i eldreomsorgen.
 • styrke samarbeidet med frivillig og ideell sektor i omsorgstjenesten
 • ha en aldersvennlig boligpolitikk som understøtter eldres grunnleggende menneskelige behov
Kultur, frivillighet og idrett

Frivilligheten har lange tradisjoner og står sterkt i Norge. De ideelle og frivillige organisasjonene fyller viktige funksjoner og bidrar til utvikling av demokratiet.

 

Frivilligheten har en egenverdi. Det å være frivillig gir sterkere fellesskap, forebygger utenforskap og er en viktig lærings- og inkluderingsarena som gir rom for mangfold og tilhørighet.

 

Det er viktig å fortsette arbeidet med å redusere sosiale, kulturelle og økonomiske barrierer for å delta i idretts-, kultur- og annen frivillig aktivitet i Asker kommune.

 

Asker har også en høy andel internasjonale enkeltpersoner og familier som flytter til kommunen for å arbeide en kortere eller lengre periode. For å beholde denne verdifulle arbeidskraften er det viktig med målrettede tiltak slik at disse kan bli en naturlig del av lokalsamfunnet.

Gode rammebetingelser

Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser og minst mulig byråkrati rundt frivillige arbeidet slik at organisasjonene skal bruke tiden på verdifulle aktiviteter.

 

PS vil:

 • følge opp Fritidserklæringen i Asker kommune sammen med barne- og ungdomsfrivilligheten som sikrer at alle barn kan delta på minst en gratis fritidsaktivitet
 • styrke tilgjengelighet og kapasitet i BUA-ordningen, arbeide for at skoler og barnehager har nødvendig utstyr til lån
 • ha målrettede sosiale tiltak rettet mot internasjonale personer og familier som kommer til Asker for å arbeide, i samarbeid med ideelle og frivillige aktører.
 • ha forutsigbare samarbeidsavtaler mellom kommunen og ideelle aktører.
 • legge til rette for at det finnes koordinatorer i kommunen som bistår frivillig sektor.
 • at ideelle aktører inviteres til dialog for å møte kommunens samfunnsutfordringer, lage egne strategier med målsetting om ideell vekst.
 • at idrettslag, kommune og skole må sammen jobbe for at barn og unge med funksjonsnedsettelser får et godt tilbud hvor de kan utfolde seg sportslig.

Trygge, åpne møteplasser

Alle barn og unge bør ha tilgang til trygge, åpne møteplasser på fritiden. Der vennskap og fellesskap kan bygges, der evner og talenter kan utvikles.

 

PS vil:

 • styrke satsingen på åpne møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
 • at kultursektoren og skolen skal samarbeide tett slik at bredden av ulike fritidstilbud presenteres for elevene i skoletiden.
 • at skoler, biblioteker, samfunns- og kulturhus, idrettsanlegg og friluftsområder skal være rimelige og tilgjengelige for frivilligheten.
 • at utleie skjer på like premisser, der all ungdomskultur bli ivaretatt, uavhengig av interesseområde.
 • ha utleieordninger for utleie av datamaskiner og lignende utstyr, slik at flere kan delta på f.eks. LAN og e-sport øvelser.
 • at fritidsklubber, biblioteker og lignende offentlige tilbud tilpasses interesse for dataspill og analoge spill og annen kultur, både med kompetanse og riktig utstyr.

 

Tro og livssyn

Partiet Sentrum er et livssynsåpent parti. Vi har ingen tilknytning til noen bestemt religion eller livssyn. Religiøs tilknytning er en menneskerett, og i et mangfoldig Norge mener vi det skal være fellesskapets rolle å sørge for at livssyn får sin naturlige plass. Også i det offentlige rom. Eneste forutsetning må være at det ikke går på bekostning av andre menneskerettigheter.

 

PS vil:

 • styrke kommunal støtte til trossamfunn.
 • sikre at også trossamfunn får tilgang til offentlige rom der det trengs, og tas med i planleggingen av nye befolkningssentra.
 • bidra til nødvendig vedlikehold av livssynsrelaterte kulturminner og viktige bygninger.
 • styrke dialog på tvers av religioner og livssyn.